کتاب قصه های کهن پارسی

کتاب قصه های  کهن پارسی را آقای محسن محمدی و خانم زینب علیزاده نوشته اند کتابی مشتمل بر پنج جلد . که شامل منتخبی از داستانهای کهن پارسی برای کودکان و نوجوانان است کتاب قصه های  کهن پارسی توسط انتشارات هنارس چاپ و منتشر کرده است.این کتاب حاوی قصه هایی جالب و خواندنی است از تجارب نسل گذشته برای نسل حاضر.