کتاب که ژاوه ی دل

دیوان شعر که ژاوه ی دل  کتاب  جاودان و پر از زیبایی  شاعر روشندل مهابادی آقای ناصر آقا برا  است. دیوان شعر که ژاوه ی دل  مجموعه ا ی از آثار شعری و ادبی این شاعر با احساس و توانا به زبان کردیست.مجموعه ای از اشعار که عشق و زیبایی در آن چون نخ تسبیح همه آنها را به رشته کشیده  تا خواننده با مطالعه آنها و در قالب واژگان و احساس شاعر زیبایی عشق را دریابد دیوان شعر که ژاوه ی دل  شامل دو بخش اصلی است بخش اول اشعار کلاسیک آقای ناصر آقا برا است . و بخش دوم آن شامل اشعار نو این  شاعر خوش ذوق  مهابادی است.

 

جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ