گنجشکک اشی مشی

گنجشکک اشی مشی، به شهر ما پر می کشی؟ تو حوض نقاشی نشین، بر لب بوم ما نشین، از دل جنگل بزرگ، میون شیر و ببر و گرگ، از قصه ها جدا شدی، مهمون شهر ماشدی، خسته شده دو بال تو، زخمی شده خیال تو، تیره و تار آسمون، خاطره شد رنگین کمون، تو شهر سردرگم ما، خاطره شد رنگین کمون، اما تو گنجشکک ناز، اومدی از راه دراز، سر می زنی به لونه ها، میون آشیونه ها ...

Loading the player...