گنجینه طب گیاهی

کتاب گنجینه طب گیاهی کتابی است به قلم آقای محمد علی نجاتبخش این کتاب شامل مقدمه بیست و یک بخش و  یکصد و نود صفحه است کتاب گنجینه طب گیاهی از سوی انتشارات پگاه سوز چاپ و منتشر شده است .نویسنده کتاب در کتاب گنجینه طب گیاهی سعی کرده است تا خواننده را با فواید سبزی ها و خواص دارویی میوه ها آشنا کند وی همچنین در این کتاب سعی کرده است مخاطب را با طب سنتی و معرفی دانشمندان ایرانی فعال در این زمینه آشنا کند.