فرکانس های سیما

شبکه تلویزیونی مهاباد

آنالوگ | کانال ۶ باند VHF

دیجیتال | کانال ۳۰ ,۳۳

فرکانس ماهواره ای تلویزیون مهاباد

ماهواره بدر (عرب ست)  DVBS۲, MPEG۴ | FRC ۱۲۳۰۲ | SR  ۳۲۰۰۰ | POL  H | FEC  Auto

            الف )ایستگاه کانی شیخان دیجیتال :

                         ۱. کانال ۲۴   ( ۱ts )

                         ۲. کانال ۳۰ ( ts۲  )

                        ۳. کانال ۳۰ (ts۳) شبکه های HD

  ب)ایستگاه کانی شیخان آنالوگ ( مهاباد بررویts۲  قرار دارد ) :

                     ۱. کانال ۱۲ شبکه اول سیما - VHF

                     ۲. کانال ۲۶ شبکه سوم سیما -UHF

                     ۳. کانال ۴۴ شبکه مهاباد-UHF

                     ۴. کانال ۵۰ شبکه استانی - UHF

                     ۵. کانال ۵۶ شبکه خبر  - VHF