ردیف
 
نام آهنگ
 
پخش
 
دانلود
 
1 بزم شادی
 
2 بهار
 
3 باغ و بهار
 
4 بهار امید و شادی
 
5 بهار کوئیستان
 
6 بانه مه ر
 
7 جشنی بهاران
 
8 به هار هاته وه
 
9 بهار
 
10 بهار شادی
 
11 بهاری مستان
 
12 باران بهاری
 
13 فه سلی به هاره
 
14 جه شنی به هار
 
15 به هاره
 
16 به هار
 
17 به هاری ئه و ساله
 
18 بهاری رنگین
 
19 باران
 
20 فه سلی به هاره
 
21 که سکو سور
 
22 بهاران
 
23 بهار کوهسار
 
24 بهار کردستان
 
25 باز هم بهار
 
26 گلباخی